BIP Teatr Guliwer

BIP Teatr Guliwer - Statut prawny

STATUT TEATRU LALEK GULIWER

STATUT TEATRU LALEK GULIWER

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Teatr Lalek Guliwer, zwany dalej „Teatrem”, jest samorządową instytucją artystyczną posiadającą osobowość prawną.

2. Teatr używa nazwy: Teatr Lalek Guliwer.

§ 2. Teatr działa w szczególności na podstawie następujących przepisów prawa:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej "ustawą";

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m.st. Warszawy (Dz.U. Nr 41, poz. 361, z późn. zm.);

6) niniejszego statutu.

§ 3. Teatr podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury m.st. Warszawy.

§ 4. 1. Teatr może prowadzić działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Siedzibą Teatru jest Warszawa.

§ 5. 1. Organizatorem Teatru jest m.st. Warszawa.

2. Nadzór nad działalnością Teatru sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

Załącznik

do uchwały nr XXXVIII/987/2012

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 20 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/987/2012