BIP Teatr Guliwer

Deklaracja dostępności - BIP Teatr Lalek Guliwer

 

Teatr Lalek Guliwer zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://guliwer-bip.nowybip.pl/
Data publikacji strony internetowej: listopad 2010 r.
Data ostatniej ostatniej aktualizacji: wrzesień 2020 r.

Status zgodności pod względem ustawy:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczenie obrazów oraz dokumentów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 18.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Evans, e-mail: promocja@teatrguliwer.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 845-16-76/77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do RPO).

Dostępność architektoniczna

Teatr Lalek Guliwer mieści się przy ul. Różanej 16 w Warszawie.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Różanej.

Przed wejściem do Teatru Lalek Guliwer znajduje się stopień o wysokości 15 cm. Teatr nie posiada własnych miejsc parkingowych, ale przy ul. Różanej znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

W BUDYNKU

FOYER (poziom 0)

Dla publiczności dostępne są 2 kondygnacje. Foyer i kasa Teatru znajdują się na poziomie 0. Widownia znajduje się na poziomie -1.  Przemieszczanie się pomiędzy poziomami umożliwia platforma przyschodowa. Teatr zapewnia na każdym spektaklu osobę, która pomaga osobom niepełnosprawnym w poruszaniu się.

WIDOWNIA (poziom -1)

Na widowni miejsca przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się po obu stronach miejsc siedzących wzdłuż widowni.

TOALETA dla osób niepełnosprawnych (poziom -1,5)

Na poziomie -1,5  znajduje się w pełni wyposażona i przestronna toaleta dla osób z niepełnosprawnością ruchową, dostęp do niej możliwy jest platformą przyschodową. Teatr  zapewnia obecność asystenta podczas zjazdu do toalety.

KASA (poziom 0)  i SZATNIA (poziom -1)

W obiekcie znajduje się jeden punkt kasowy oraz szatnia. Okienko kasy znajduje się na wysokości 110 cm i jest to wysokość zbyt duża dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dlatego zakup biletu przez osoby z niepełnosprawnością ruchową jest możliwy za pośrednictwem  biletera, kasjerki  bądź przez Specjalistę ds. dostępności - Julianna Chrzanowska (tel. 22 845 16 76/77, e-mail: dostepnosc@teatrguliwer.pl).

Kasa biletowa wyposażona w pętlę indukcyjną.
Szatnie znajdują się na odpowiedniej wysokości i są w pełni dostępne.
Obecnie Teatr Guliwer nie dysponuje sprzętem do realizacji spektakli z audiodeskrypcją. Jesteśmy jednak w trakcie działań mających na celu zdobycie środków na zakup systemu umożliwiającego realizację spektakli dla osób z dysfunkcją wzroku.
Do teatru oraz na przedstawienie można wejść z psem asystującym.
Teatr Guliwer posiada pętlę indukcyjną na widowni w II strefie biletowej.

Liderzy dostępności:

Specjalistę ds. dostępności - Julianna Chrzanowska, e-mail: dostepnosc@teatrguliwer.pl

Agnieszka Evans, e-mail: promocja@teatrguliwer.pl