BIP Teatr Guliwer

Zasady finansowania działalności - BIP Teatr Lalek Guliwer

Koszty działalności bieżącej oraz zobowiązania Teatru pokrywane są z uzyskiwanych
przychodów, którymi są:
      1. wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
      2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
      3. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa,
      4. środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
      5. środki uzyskane z innych źródeł.

Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:
      1. działalności impresaryjnej,
      2. działalności wystawienniczej,
      3. działalności wydawniczej,
      4. realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych, video, filmów oraz innych form
          zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie
          z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych,
      5. innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru.

Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Teatru.

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/987/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r.