BIP Teatr Guliwer

Zasady finansowania i działalności - BIP Teatr Guliwer

ZASADY FINANSOWANIA I DZIAŁALNOŚCI Teatru Lalek Guliwer w Warszawie

Koszty działalności bieżącej oraz zobowiązania Teatru pokrywane są z uzyskiwanych
przychodów, którymi są:

  1. wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego,
  2. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
  3. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego i z budżetu państwa,
  4. środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
  5. środki uzyskane z innych źródeł.

Teatr może prowadzić działalność gospodarczą według zasad określonych w odrębnych
przepisach.
Działalność określona w ust. 1 może być prowadzona w szczególności w zakresie:

  1. działalności impresaryjnej,
  2. działalności wystawienniczej,
  3. działalności wydawniczej,
  4. realizowania transmisji, nagrań telewizyjnych, radiowych, fonograficznych, video, filmów oraz innych form zapisu i odtwarzania obrazu i dźwięku, wydawanie kaset audio i video oraz płyt, ich dystrybucja w zgodzie z przepisami o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
  5. innym zakresie, uwzględniającym specyfikę oraz możliwości techniczne i organizacyjne Teatru.

Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych Teatru.

Załącznik

do uchwały nr XXXVIII/987/2012

Rady Miasta Stołecznego Warszawy

z dnia 20 czerwca 2012 r.